Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בית הנהלת הרכבת בלוד, תחנת הרכבת והמתחם המסחרי

ולטמן מהנדסים יעוץ לתפעול ותחזוקה

מתחם הכולל מבנה משרדים בגודל 26,000 מ"ר, ובסמוך לו מרכז תחבורה משולב (מתח"מ ) הכולל תחנת רכבת משולבת עם מסחר, 6 קומות חניה, רציפי נוסעים וגשר עילי.

פעילות בפרויקט:

ליווי וייעוץ לתהליכי התכנון וההקמה בתחומי התפעול והתחזוקה, כתיבת הוראות אחזקה, ביצוע אומדנים וכתיבת מכרז לתפעול ותחזוקת המתחם.