Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בקרה על זכיין קריית ההדרכה המשטרתית – המשרד לביטחון הפנים

אשד בקרה

חטיבת הנדל"ן, משמשת כחברה המפעילה עבור המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל, מערך בקרה על עמידת הזכיין בתנאי הסכם ההפעלה של תפעול קריית ההדרכה המשטרתית בבית שמש.

הפעילות כוללת צוות בקרים ייעודי בנושאים שונים, לרבות- בקרת מערכות מידע, בקרה לוגיסטית, בקרה שוטפת סדורה, בקרות מקצועיות- בקר הדרכה, בקר טכנולוגיות, יועצי אחזקה, מומחים הנדסיים, ליווי הוראות שינוי תקציביות ועוד.

תמונת הבקרה מביאה לייעול הליכי העבודה המשטרתיים בקריית ההדרכה, לחסכון בעלויות שוטפות ולשיקוף תמונת המצב באופן שוטף לדרגי קבלת ההחלטות במשטרת ישראל, במשרד לביטחון הפנים ובמשרד האוצר.