Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

מנהלת תחבורה

ריכוז, והשתתפות בפעילות הוועדה.

הבטיחות בדרכים עומדת בראש סולם העדיפויות במשרד התחבורה. אחד התחומים המשפיעים באופן ישיר על הבטיחות בדרכים בחיי היום יום, הם הסדרי התנועה, כולל התקנים וציוד המותקנים בדרכים למטרה זו.

ועדה בין משרדית שמונתה ע"י המנהל הכללי של משרד התחבורה פועלת לבחינה, מיון ואישור התקני תנועה ובטיחות לשימוש ברשת הדרכים העירונית והבינעירונית בישראל. בעבודתה מתבססת הועדה על תקנים אירופאיים, אמריקאים וישראליים, או על מפרטים טכניים אשר נבחנו בבדיקות התאמה במכוני בדיקה מוכרים, ובסיוע צמוד של יועצים מדעיים לעניין זה.