Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

המוסד לביטוח לאומי – הרפורמה בחוק הסיעוד

חטיבת היעוץ

קצבת סיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל פרישה, הגרים בבית וזקוקים לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום יום, וכן לאנשים הזקוקים להשגחה בבית למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם. הקצבה נועדה לסייע לקשיש ולבני משפחתו בטיפולו.

במסגרת הרפורמה בחוק הסיעוד ניתנה האפשרות לבחור לקבל את הקצבה בכסף וגם בשירותי סיעוד, בנוסף כלל מעטפת הרווחה עברה מאחריות הרשות המקומית לאחריות המוסד לביטוח לאומי.

עם כניסת חוק הסיעוד החדש לתוקף סייעה אשד למוסד לאפיין את תהליכי העבודה, להתאים את היקף משאבי כח האדם לדרישות החוק לאפיין מחדש את תפיסת השירות ללקוחות הזכאים, ולהטמיע את החוק החדש בפריסה ארצית אצל כלל הזכאים.