Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הסדרת זכויות המדינה בתחנות הכיבוי – משרד האוצר

שירותי ניהול נכסים

לאחר אסון הכרמל וכחלק מהליך הפקת הלקחים, בוצעה רפורמה בתחנות הכיבוי, אשר בעקבותיה נכנס לתוקף חוק "הרשות הארצית לכבאות והצלה – התשע"ב 2012". במסגרת החוק הולאמו 101 תחנות כיבוי ברחבי הארץ והבעלות בהן הועברה לידי המדינה.

מטרת הפרויקט הינה הסדרת זכויות הבעלות במקרקעי התחנות. במסגרת הפרויקט הועברה הבעלות ע"ש המדינה בעשרות תחנות, הקניית בעלות בהתאם לס' 102 לחוק, הוסדרו הסכמים מול רמ"י ומול רשויות מקומיות, נעשו הליכי פרצלציה, נעשתה הסדרה תכנונית לצורך הרישום, נוהלו הליכים בפני היועמ"ש לממשלה, נוהלו הליכים משפטיים ועוד.