Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הספרייה הלאומית

ולטמן מהנדסים יעוץ לתפעול ותחזוקה

משכן חדש בקרית הלאום בי-ם בגודל 34,000 מ"ר הכוללים 6 קומות מעל האדמה ו-4 מתחת לאדמה המשלב אולמות קריאה ופונקציות למחקר ועיון ופעילות תרבותית

פעילות בפרויקט:
ייעוץ בנושא אחזקה משלב תכנון ועד שלב המכרז.