Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

השבחת מתחמי קרקע המיועדים לשימור – משרד האוצר

שירותי ניהול נכסים

מנהלת שירותי ניהול נכסים פועלת לקידום תכנון להשבחת טיגרטים של נכסי המדינה. במסגרת הפעילות מונה צוות משותף הכולל את מנהלת שירותי ניהול נכסים (המייצג את הלקוח) , אדריכל שימור, המועצה לשימור אתרים, רשויות מקומיות ושותפים נוספים לקידום תכנון משותף. לביצוע פיילוט סוכם על טיפול במבני טיגרט בפ"ת וטבריה.

במסגרת הטיפול הוכנו תיקי תיעוד , בוצעו סקיצות מעודכנות לתכנון, הוצג תכנון רעיוני לנכסים. כאשר בשלב הבא תקודם תכנית משביחה מפורטת לנכסים.