Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

השבחת מתחמי קרקע המיועדים לשימור – משרד האוצר

חטיבת הנדל"ן

מנהלת שירותי ניהול נכסים פועלת לקידום תכנון להשבחת טיגרטים של נכסי המדינה. במסגרת הפעילות מונה צוות משותף הכולל את מנהלת שירותי ניהול נכסים (המייצג את הלקוח) , אדריכל שימור, המועצה לשימור אתרים, רשויות מקומיות ושותפים נוספים לקידום תכנון משותף. לביצוע פיילוט סוכם על טיפול במבני טיגרט בפ"ת וטבריה.

במסגרת הטיפול הוכנו תיקי תיעוד , בוצעו סקיצות מעודכנות לתכנון, הוצג תכנון רעיוני לנכסים. כאשר בשלב הבא תקודם תכנית משביחה מפורטת לנכסים.