Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

טיוב נתוני נדל"ן – חברת מקורות

חטיבת הנדל"ן

תיאור הפרויקט: חטיבת הנדל"ן מסייעת לחברת מקורות בטיוב נתוני המקרקעין המוחזקים על ידה תוך יצירת בסיס נתונים פיזי וממוחשב אחוד, בעל מאפיינים חד ערכיים. וגיבוש זיהוי ברור להיקף הנכסים, שבעקבותיו יכולה החברה להסתייע טרם קבלת החלטות וקביעת מדיניות.