Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ליווי חטיבות תכניות האב של התאגידים

מנהלת תחבורה

אגף בכיר תכנון תחבורתי מתקצב את תוכניות האב בפרויקטים לאיסוף מידע, הגדרת מודלים  והכנת תשתית לתחבורה ציבורית (תח"צ)  ולתוכניות אסטרטגיות.

במסגרת הפעילות מבוצע ליווי על ידי המנהלת לחטיבות תוכניות האב של התאגידים הכפופים למשרד התחבורה,  על מנת שהתקצוב לפרויקטים הפרטניים יתאים למדיניות המשרד.

כחלק מהפעילות  נדרש כי החטיבות יכינו תוכניות עבודה המשקפות את מדיניות האגף ושהביצוע יהלום את התכנון.