Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משרד האוצר, מנהל הדיור ההמשלתי

חטיבת הנדל"ן

ניהול מכרזים , מכר ושכירויות

מנהלת שירותי ניהול נכסים הינה גוף הביצוע של מנהל הדיור הממשלתי במשרד באוצר בכל הקשור לניהול נכסים המושכרים לגורמי חוץ, כיום המנהלת מנהלת מעל ל 200 נכסים החל מנכסים מסחריים, בתי מלון, בתי ספר, מגורים ומגרשים ברחבי הארץ במסגרת עבודתה אחראית המנהלת על  ריכוז וליווי ועדת המכרזים הדנה בנושאים אלו, ריכוז כלל החומרים הנדרשים להתנהלות התקינה של הוועדה, הכנת הנכסים  למכר או להשכרה וליווי התהליך עד מסירת הנכס לרוכש/שוכר(כולל רישומו ע"ש הרוכש במקרה של מכר) בנוסף, אחראית המנהלת על גביית תשלומים, פרסום ברשומות וכן כל פעולה הנדרשת בעניינים אלו. במסגרת פעילות זו נכללת גם אחזקת כלל הנכסים ושמירה בנכסים ריקים כדי לשמרם במצב תקין