Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משרד הביטחון – סיוע בכתיבת מכרז להעברת חיל המודיעין לנגב.

חטיבת היעוץ

כחלק מהתכנית הלאומית לחיזוק ולפיתוח הנגב ומתוך כוונה לחולל מפנה משמעותי בכלכלה ובתעסוקה באזור, קיבלה ממשלת ישראל החלטה על העברת יחידות צה"ל מהמרכז לנגב. מעבר צה"ל לנגב הינו פרויקט התשתיות הגדול ביותר שנעשה אי פעם בישראל ומגשים, הלכה למעשה, את חזון הפרחת הנגב של דוד בן גוריון. ביצועו של פרויקט מסוג זה, בהיקף תקציבי של עשרות מיליארדי שקלים, דרש ודורש היערכות ארגונית מלאה, רמת תיאום גבוהה עם רשויות הצבא והתגייסות של הממשלה, הרשויות המקומיות וחברות ממשלתיות

חברת אשד ליוותה את המהלך בשלבים השונים החל מאפיון הצרכים, שותפות במנהלת החייל שתכננה ומלווה את המהלך, כתיבת פרקי המכרז ההנדסיים והתפעוליים ושותפות בבחירת הזכיין המיטבי לביצוע ההקמה והתפעול ל 25 שנה.