Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משרד העבודה והרווחה ושירותיים החברתיים

אשד בקרה

הפעלת מערך סיוע למפקחים בתחומים מקצועיים משלימים

פרויקט בקרה ופיקוח על מסגרות חוץ ביתיות ומסגרות יומיות בקהילה בפריסה ארצית . הבקרה כוללת בעיקר בקרות שטח ע"י בקרים מיומנים ומקצועים בכלל המסגרות במגוון נושאים והפקת דו"חות בקרה בהתאם לסוג הבקרה ומרכיבה. בנוסף בקרי החברה יסייעו למפקחי המשרד ומי מטעמם לבצע את פעילות הפיקוח והבקרה באופן יזום שיטתי ומעמיק  וכן הפקת הדו"חות הנדרשים לטובת שיפור הפעילות במסגרות עליהם אמון משרד העבודה והרווחה.