Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל

אשד בקרה

שירותי בדיקת תשתיות ותוכניות לבנייה ושיפוץ מבני ציבור

במסגרת תכניות העבודה הרב שנתיות של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מבוצעים ומתוכננים פרויקטים פיסיים ותשתיתיים בהשקעה של מליוני שקלים , לרבות פרויקטים בתחומי הבנייה והדיור, תשתיות ציבוריות, מוסדות ציבור, תשתיות

חברת הבקרה תספק שירותי בקרה לבדיקת הבקשות לתקצוב הפרויקטים ובדגש על בדיקת תוכניות ובדיקת תשתיות בהתאם לדרישות המשרד תוך שימת דגש על חוקי התכנון והבנייה, תב"עות, היתרי בנייה וכדומה ובשיתוף פעולה מול כלל נציגי הרשויות המקומיות