Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

עדכון ריכוז הממונים לתפקידי רשות תימרור מרכזית ומקומית

מנהלת תחבורה

הממונים לתפקידי רשות תימרור מרכזית ומקומית מתמנים לתפקידם ע"פ הכללים שנקבעו בפקודת התעבורה והתקנות על פיה משנת תשכ"א-1961. בין השאר, נקבעו שם הכללים למינויים והסמכויות השונות הניתנות להם, לצורך ביצועם של הסדרי התנועה בכל אתר ואתר. הפרסום עצמו נעשים ב"ילקוט הפרסומים" במסגרת "רשומות", אשר נותן למינויים את התוקף החוקי הנדרש וכן קובע גם את המועד לתחילת תוקפו של המינוי. בנוסף, נעשו מינויים לתפקידי רשות תימרור מרכזית ו/או מקומית, גם בחקיקה ראשית ע"י הכנסת, באמצעות חוקים ייעודיים למטרות מסוימות, כגון: כבישי אגרה, ועוד. היות ומכלול המינויים לסוגיהם נעשו בתקופת זמן ארוכה המתפרסת על פני עשרות שנים, נוצר קושי לעקוב ולאתר מינויים קודמים ו/או ביטולים שלהם, על מנת לדעת מהו המצב המעודכן בכל זמן נתון. הריכוז נועד להביא את "המצב המעודכן" על בסיס "נוסח משולב" של המינויים השונים לדורותיהם, עד למועד העדכון האחרון. לריכוז עצמו, נוספו גם נספחים המפרטים את המינויים המעודכנים, נכון לכל מועד, בנושאים נוספים שיש להם השלכה ישירה על התנועה בדרך ועל בטיחותה. מהלך זה נעשה על מנת להבטיח כי התכנון התחבורתי, המהווה מרכיב חיוני במיוחד במבנה הרשת התחבורתית אכן ייושם הלכה ולמעשה בכל אתר ואתר.