Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רשימת הנחיות ומיפרטים טכניים לתכנון

מנהלת תחבורה

רגולציה וסמכויות

המפקח הארצי על התעבורה מפרסם באופן שוטף, במשך עשרות שנים, סדרות של מסמכים הכוללים מסמכי מדיניות, הנחיות לתכנון, מיפרטים טכניים, הוראות וכללים מנחים. מסמכים אלה מבוססים על מיטב הידע והניסיון המצטבר, בתחום התכנון התחבורתי לסוגיו השונים. בתוך אלה, נכללו גם הוראות מחייבות של המפקח הארצי על התעבורה, בסמכותו ע"פ תקנה 16 לתקנות התעבורה התשכ"א-1961, בדבר חובת היישום של הנאמר במסמכים במהלך הכנת התכניות וביצוען.