Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תכנית לאומית לתשתיות רכיבה

מנהלת תחבורה

תשתיות האופניים בישראל מפותחים באמצעות חברות תשתית, חברות עירוניות ורשויות מקומיות.

הפיתוח נעשה על בסיס תוכנית של רשתות אופניים ברמת המחוז והמדינה.

נוצר הצורך לפתח תכנית לאומית שמייצרת תיעדוף להקמת השבילים.

מטרת הפרויקט, לממש מסה קריטית של תשתיות רכיבה בישובים עירוניים עד 2030 לשם עמידה ביעדי הפיצול של התכנית האסטרטגית הלאומית לתנועה מקיימת וזאת באמצעות מודל של היקפי הביקוש החזוי לנסיעות באופניים ובתיאום עם משרד האוצר, תאגידים, מחוז מנהל התכנון והרשויות המקומיות