Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תקנות והנחיות להצבת תמרורים

מנהלת תחבורה

מסמך "תקנות והנחיות להצבת תמרורים – 2020", בא לשרת את רשויות התימרור בתכנון/הצבה/סימון נכונים של תמרורים בקביעת הסדרי תנועה. המסמך כולל הנחיות כלליות יחד עם הנחיות מפורטות לכל תמרור, כדלקמן: הנחיות והסברים כלליים על מבנה הלוח, כמויות, מידות ומימדים, משמעותו של כל תמרור, עם פירוט מורחב ומפורט – ככל הניתן- על הנאמר בטור 3 של לוח התמרורים, הצדקים להצבה, כולל מקומות ותנאים שבהם הגיוני וסביר להציב את התמרור, הנחיות לאופן הצבה, כולל פירוט של המלצות טכניות, כולל: מיקום ומרחקים, מידות התמרור או הסימון על פי מפתח של סוג הכביש והאזור, ציון תקנות התעבורה ו/או הוראות חוק אחרות, שיכולה להיות להן שייכות עניינית ו/או משפטית לתמרור הנדון, פירוט הסמכות להצבה של התמרור ע"י רשויות התימרור המקומית ו/או המרכזית בהתאמה, תמרורים אחרים בהקשר זה, שיכולה להיות להם השלכה ושייכות תנועתית ו/או עניינית לתמרור הנדון, מובאות של קטעים נבחרים מתוך הנחיות אחרות שיש להם שייכות לתמרור הנדון, וכן תרשימים שונים האמורים לסייע בבחירת התמרור ואופן הצבתו, הפניה לפרסומים אחרים ברשימת מראי מקום. בנוסף, רוכזו ב"מקבץ אסמכתאות", מספר חוקים ותקנות הקשורים לנושא, וכן טבלאות ופרטים שונים נוספים לאורך ההנחיות עצמן.