Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בנייני ג'נרי 1 ו-2 -הדיור הממשלתי

ולטמן מהנדסים יעוץ לתפעול ותחזוקה

בניינים בקרית הלאום בירושלים הכוללים את משרד התחבורה, משרד הכלכלה, משרד התיירות, נציבות המס ועוד.

המבנים כוללים: משרדים, הסעדה, חדרי הדרכה, הרצאות וכד'. שטח המבנים  36,000 מ"ר ו- 63,000 מ"ר.
פעילות בפרויקט:

•         ייעוץ בנושא תחזוקה משלב תכנון הכולל, הנחיות למתכננים בראיית אחזקה,  איתור קשיים בתחזוקת המבנה ומתן פתרונות,  גיבוש תפיסת תפעול ותחזוקה, הגדרת דרישות לספרי מתקן ותוכניות עדות, כתיבת הנחיות לתחזוקה לתקופת הבדק.

כתיבת מכרז תפעול ותחזוקה וליווי הדיור הממשלתי בבחירת הזוכה, ביצוע סקרים ובקרה תפעולית על הזוכה.